Rok 1948

Pod vlivem vítězného postupu Rudé armády , která postupně osvobozovala naši vlast , přistoupily již před koncem 2.světové války všechny politické strany na Košický vládní program , který mimo jiné vyžadoval znárodnění těžkého průmyslu , bank atd. a orientoval vývoj nové republiky směrem k socialismu .
Avšak již po ukončení války v roce 1945 jevila se u některých politických stran snaha tento vývoj zvrátit nebo jej alespoň zpomalit . V roce 1947 docházelo v Národní frontě k větším rozporům . Krise vyvrcholila dne 20.února 1948 , když oznámili ministři strany národně socialistické . lidové a slovenské demokratické strany předsedovi vlády Klementu Gottwaldovi , že zaslali presidentu republiky svou demisi . Chtěli tím vytvořit podmínky pro vytvoření úřednické vlády , jak tomu bylo v roce 1920 . V důsledku vnitropolitické situace , která těmito demisemi byla vytvořena , navštívil předseda vlády Klement Gottwald ihned presidenta republiky a tlumočil mu potřebu rychlého doplnění vlády .
Lidové milice ihned obsadily a střežily továrny . V sobotu ráno šly pražskými ulicemi průvody pracujících z továren a kanceláří na Staroměstské náměstí , kde předseda vlády měl k nim projev a o nynější situaci - vládní krisi , jejich příčinách a důsledcích . V závěru přijalo shromáždění pracujících rezoluci , v níž se žádá , aby president republiky přijal demisi odstoupivších ministrů a aby Klement Gottwald doplnil podle ústavy v duchu demokratických zvyklostí vládu novými členy . Poslanec Krosnař v závěrečném projevu prohlásil , že je nutno seskupit národ v akční výbory Národní fronty.
Po výměně několika dopisů mezi presidentem republiky a ústředním výborem KSČ přijal president republiky dr. Edvard Beneš ve středu 25.února 1948 předsedu vlády Klementa Gottwalda a oznámil mu , že přijímá demisi , kterou 20.února podali členové vlády za stranu národně socialistickou , lidovou a slovenskou demokratickou stranu. Dále president republiky sdělil , že ve středu 25.2. podali demisi také zástupci sociálně demokratické strany ve vládě : náměstek předsedy vlády Frant. Tymeš , ministr výživy Václav Majer a že rovněž jejich demisi přijal . Současně president republiky seznámil předsedu vlády , že přijímá jeho návrh na rekonstrukci a doplnění vlády , a že nové členy vlády jmenoval .
Dne 25.února 1948 byl za předsednictví náměstka předsedy vlády Antonína Zápotockého a za účasti četných osobností našeho veřejného života ustaven v zasedací síni ÚRO v Praze Ústřední akční výbor Národní fronty . Akční výbory národní fronty byly ustaveny ve všech obcích republiky a zahájili očistnou akci .

V Linharticích byl sestaven akční výbor Národní fronty v tomto složení :
Josef Abrahám - st. předseda
Theodor Schön - místopředseda
Josef Orálek - čp. 131 člen
Josef Orálek - čp.10 člen
Josef Geršl - čp.44 člen
Marie Geršlová - čp.44 členka
Štěpánka Crhová - členka
Josef Šimek - čp.57 člen
Jan Bátěk - člen
Emil Smítal - člen
Josef Dvořák - člen
Antonín Fiala - člen
Jan Kobelka - člen
Josef Mlčoch - člen
Alois Stupka - člen
František Drápal - člen

Akční výbor národní fronty se hned ujal funkce a vyloučil z MNV členy národně socialistické : Josefa Nováka , Alberta Laštůvku a Antonína Hacuru , Za stranu lidovou : Františka Hofmana.
Za vyloučené členy MNV doporučil akční výbor doplnit MNV těmito osobami : Emil Smítal , Jan Bátěk , Karel Červinek a Josef Macháček .
MV NF se dále rozhodl , aby byli zbaveni národní správy a z obce vysídleni tito občané : Josef Novák , vedoucí nástrojárny v Linharticích , bytem v Linharticích čp. 81 , zemědělec Albert Laštůvka čp. 59 a Josef Kovář čp. 26.
Změna ve složení MNV byla provedena na schůzi pléna MNV konané dne 2.3.1948 . Živnostenským referentem místo Josefa Nováka byl zvolen Josef Dvořák , policejním referentem místo Antonína Hacury byl zvolen Emil Smítal , zemědělským referentem místo Františka Hofmana byl zvolen Jan Bátěk a pokladníkem místo Alberta Laštůvky byl zvolen Josef Macháček . Ten však tuto funkci nepřijal , takže do zvolení nového pokladníka Jaroslava Kotala v květnu 1948 vykonával funkci pokladníka neoficiálně dále Albert Laštůvka.
Dne 21.4.1948 byl v radě MNV projednán návrh akčního výboru NF , aby MNV jmenoval na čp. 26 , 59 a 81 národní správu z řad žadatelů . Akční výbor zároveň žádal , aby byl proveden soupis inventáře ve shora jmenovaných domech . Předseda J.Pazdírek žádá , aby u čp.59 bylo postupováno podle malého dekretu § 62. Členové rady souhlasí s tímto postupem . Jmenovaný po stránce hospodářské si počínal správně , není proto důvodu k jmenování národní správy. Bude jen proveden soupis inventáře dle pokynů akčního výboru .
Příslušníci KSČ František Antl a Jan Sekanina však prováděli v obci podpisy ve prospěch Alberta Laštůvky , aby nebyl vysídlen a tak bylo později zrušeno jeho odvolání z národní správy ze zemědělské usedlosti čp.59 . Po odvolání Josefa Kováře čp.26 proti zbavení národní správy zůstal i tento bydlet v domě čp.26. Jedině Josef Novák byl zbaven národní správy a vysídlen . Na schůzi rady 10.5.1948 byl na rodinném domku čp.81 jmenován národním správcem domácí krejčí Zdeněk Schindler , který dosud bydlel v domě čp.97 . Správu domu čp.81 převzal z rukou MNV 15.5.1948.
Dne 10.5.1948 schválila rada MNV návrh akčního výboru NF na sestavení volebního výboru v tomto složení : Jaroslav Kotal , Josef Geršl čp.44 , Alois Stupka , Josef Dvořák , Jan Bátěk, Josef Komárek , Theodor Schön a Josef Orálek čp.131. Náhradníci : Emil Smítal , Josef Mlčoch , Jan Kobelka , Karel Červinek , Josef Šimek čp.57 , František Drápal , Josef Orálek čp.10 , Josef Abrahám .
Za členy volební komise byli zvoleni : Jaroslav Kotal , Josef Geršl čp.44 , Alois Stupka , Josef Dvořák a Jan Bátěk . Náhradníci : Emil Smítal , Josef Mlčoch , Jan Kobelka , Karel Červinek , Josef Šimek čp.57 .
Za volební místnost byla určena výčepní místnost hostince čp.91 . Volby se konaly dne 30.května 1948 . Na návrh náměstka předsedy vlády Antonína Zápotockého byla sestavena jednotná kandidátka NF . Celostátně bylo odevzdáno pro jednotnou kandidátku Národní fronty 6.431.963 hlasů a 772.293 bílých lístků . V procentech to činí 89,28% ku 10,72% .
V Linharticích volilo 315 osob . Pro jednotnou kandidátku bylo odevzdáno 302 lístků pro kand.NF a 13 bílých lístků .
Po únorovém vítězství provedla místní organizace KSČ nábor nových členů a dosáhla toho , že byl téměř z každé rodiny aspoň jeden rodinný příslušník členem KSČ . Do strany vstoupili téměř všichni funkcionáři a členové ostatních politických stran v obci , takže se tyto politické strany rozpadly . Komunistická strana se v obci naopak tak rozrostla , že musely být vytvořeny v obci 2 organizace a hlavní výbor.
Na schůzi MNV dne 23.4.1948 bylo schváleno zřízení skupiny Svazu československo-sovětského přátelství , jehož členy se opět stala většina občanů . Na uvedené schůzi MNV byly provedeny i volby funkcionářů . Za předsedu SČSP se dobrovolně přihlásil vedoucí zdejší prodejny Miloslav Spáčil . Dále byli zvoleni : Ladislav Lexa místopředsedou , František Hofman jednatelem , František Antl pokladníkem , Jaroslav Kotal tiskovým a kulturním referentem , Josef Kryštof a Josef Andrlík revizory účtů a přísedící členové výboru : Theodor Schön , Josef Dvořák a Staša Bomberová .

Dne 23.4.1948 podal na schůzi pléna MNV člen revizní komise Jos.Šimek čp.57 zprávu , ve které uvedl , že pokladna Alberta Laštůvky je v pořádku , avšak že jsou nesrovnalosti se dvěma pokladními knihami . Místopředseda Ludvík Melka navrhuje , aby bylo okr. Národním výborem zrevidováno hospodaření od roku 1945 . Když byl v květnu 1948 zvolen za člena MNV a pokladníkem říd.uč. Jaroslav Kotal a zjistil , že bylo v roce 1946 zpronevěřeny obecní peníze bývalým pokladníkem Jaroslavem Pazdírkem , seznámil s tím radu i plénum národního výboru na schůzi dne 30.7.1948 . Jelikož Jaroslav Pazdírek je t.č. předsedou MNV , byl z této funkce odvlán a na návrh Františka Antla byl na téže schůzi za řízení nejstarším členem Janem Sekaninou jednomyslně zvolen předsedou MNV dosavadní místopředseda Ludvík Melka . MNV se skládá v této době z těchto členů : František Antl , Josef Šimek čp.57 , Josef Geršl čp.44 Josef Orálek čp.10 , Emil Smítal , Jaroslav Kotal , Josef Dvořák , Jan Sekanina , Antonín Krenar , František Drápal , Josef Mlčoch , Jan Bátěk a Karel Červinek.
V roce 1948 končil dvouletý plán obnovy národního hospodářství a dělaly se přípravy pro 1.pětiletý plán . S povděkem byla přijata zpráva , že místní cihelna splnila dvouletý plán již koncem září 1948 . Bylo usneseno zaslat pracovníkům děkovný dopis .
První pětiletý plán byl projednán na schůzi MNV dne 21.2.1948 . Jednotliví referenti navrhovali , aby byly provedeny tyto akce :
Obecní hospodář žádá postavení hřiště a oznámil , že občané , kteří jednali o postavení kaple v obci , od svého záměru upouštějí a jsou ochotni věnovat peníze na věc prospěšnou všem občanům .

Zemědělský referent navrhuje vysázení hrází ovocnými stromy , založení strojního družstva , úpravu polních cest a opravu odvodňovacího a zavlažovacího zařízení .
Osvětový referent žádá postavení jeviště pro kulturní účely.
Řídící učitel Jaroslav Kotal osvětluje otázku zdejší školy a navrhuje její řešení . Po diskusi bylo všemi hlasy schváleno , aby do pětiletého plánu byla přednostně zařazena stavba nové školy v prostoru u čp. 61.
Protože byla pokladna MNV v důsledku velkého zadlužení od roku 1945 v neutěšeném stavu , byla na schůzi MNV schválena výpůjčka ve výši 173.300,- Kčs na proplácení dluhů .
V roce 1948 bylo pokračováno ve výstavbě hřiště u zastávky . Dne 19.5. odpracovali na hřišti jednu směnu občané y dolního konce obce a 20.5. občané z horního konce obce .
V budově na školním dvoře , ve které ještě Němci začali budovat obecní prádelnu , ale nedokončili ji , stály ještě 2 nerozbalené pračky zn. Gudrun a 1 ždímačka . Bylo usneseno dát prádelnu do pořádku a do provozu . Pračky usadil L.Melka a vodní instalaci provedl instalatér Hrazdira z Mor.Třebové. Prádelna byla napojena na školní vodovod (Darling) . Elektroinstalaci provedl elektroinstalatér Hrazdira ze Starého Města . Na schůzi MNV 29.5.1948 byl v prádelně stanoven poplatek za praní 15,-Kčs z 1 KWh . Zájemce o praní v obecní prádelně zaškolovala Květoslava Kotalová a současně vedla evidenci o spotřebě elektrického proudu . Kontrolou byli pověřeni Josef Komárek a Josef Dvořák . Občané si praní libovali , jen jim ztrpčoval práci nedostatek vody , neboť školní studna je mělká . Proto navrhuje 22.12.1948 na schůzi MNV Josef Macháček , aby byla prádelna opatřena vlastním vodojemem . Zatím však k tomu nedošlo .
Jedním z nejzávažnějších problémů , kterým se MNV zabýval , bylo zřízení skupinového vodovodu : Radkov , Rozstání , Linhartice . Na schůzi MNVB dne 15.6.1948 byla zvolena komise , která má za úkol projednání stavby vodovodu se zainteresovanými obcemi a s nadřízenými úřady . předsedou komise byl zvolen Ludvík Melka , členy Josef Geršl čp.44 , Antonín Krenar , Ladislav Lexa a Josef Dvořák . Komise hned zahájila činnost a dala přepracovat rozpočet na vybudování vodovodu na nynější měnu .
Po odchodu tajemníka Rudolfa Šormy , který dal výpověď , bylo usneseno na schůzi dne 22.6.1948 přijmout za tajemníka Silvestra Drašku za těchto podmínek : 1. Nástup ihned 2. Oboustranná měsíční výpověď 3. Mzda na začátek se stanoví na 2.000,-Kčs měsíčně a po řádném a svědomitém vedení svěřených prací bude plat upraven . Dne 13.9.1948 bylo usneseno zvýšit plat na 3.000,- Kčs .
Funkci obecního hajného vykonával v roce 1948 Josef Šimek čp.57 , který měl za úkol vytěžit z lesa se svými spolupracovníky 120 plnometrů dřeva .
Nočními hlídači byli Josef Komárek a Oldřich Novotný .
Jak vypadalo finanční hospodaření MNV ke konci roku 1948 :
K 13.9.1948 bylo v pokladně MNV 65.588,70 Kčs
K 21.1.01948 bylo v pokladně MNV 29.191,10 Kčs
K 18.11.1948 bylo v pokladně MNV 184.922,30 Kčs
K 22.12.1948 bylo v pokladně MNV 83.543,40 Kčs

Výměra katastrální obce Linhartice a osevní plochy v roce 1948 jsou patrny z přílohy .
Plošné srovnání na celkovou plochu obce :
Pozemky konfiskované dekr 12/49 850, 41, 75 ha
Směnou získaná půda - obec Linhartice 3, 94, 96 ha
Výkaz smíš. Spol.podílu 51 ha
Nekonfiskovaný majetek 36, 52, 08 ha
Konfiskov pozemek dek 108/45 14, 12, 80 ha
Celková výměra obce Linhartice 906, 02, 07 ha

Příděly pozemků včetně stavebních ploch a zahrad :

Čp. - Jméno - ha
1 Eyer Josef a Františka 1, 18, 51
2 Liška František a Marie 6, 30, 51
3 Kužel František a Anna 1, 07, 73
4 Ševčík Štefan a Otilie 59, 17
5 Bábek Vilém a Anna 10, 22, 48
6 Novák František a Marie 2, 58, 80
7 Svoboda František a Rozálie 91, 85
8 Krenar Antonín a Julie 81, 95
9 Přichystal František a Marie 10, 49, 05
10 Orálek František a Marie 4, 50, 57
11 Deutsch Rudolf a Julie 8, 57, 83
12 Abrahám Josef ml. a Zdeňka 68, 72
13 Čepa Jan a Marie 3, 74, 03
14 neobydleno 5, 49, 54
15 Havlíček František a Albína 8, 00, 46
16 vila 93, 59
17 Dvořák Josef a Marie 6, 07, 58
19 Komárek Josef a Marie 5, 50, 73
20 Kučera Karel a Anežka 7, 20, 58
21 Geršl Josef a Jiřina 60, 53
22 Kozlovský Alois a Hedvika 12, 94, 33
23 Svoboda František a Františka 13, 27, 09
24 Marek Josef a Anna 3, 66, 07
25 Schneider Alois a Anna 3, 19, 75
26 Kovář Josef 3, 00
27 Khyr František a Marie 13, 62, 56
28 Crha Jan a Štěpánka 93, 07
29 Kwasnycia Ivan a Růžena 13, 08, 45
30 Hýbl Libor a Helena 12, 57, 82
31 Klčo Rudolf a Marie 7, 64, 01
32 Popelka František a Štěpánka 11, 54, 28
33 Nečas Oskar a Anna 13, 35, 31
34 Gundacker Josef a Jiřina 12, 38, 67
35 Sedlák Jaroslav a Alžběta 2, 18, 07
36 Mlčoch Bedřich a Justýna 8, 51, 75
37 Ducháček Adolf a Františka 50, 60
38 Hacura Antonín a Marie 18, 63, 66
39 Ševčík Boh 14, 13, 61
40 Hofman František a Marie 15, 88, 75
42 Kolář Karel a Květoslava 6, 08, 40
43 Geršl Jaroslav a Marie 1, 28, 60
44 Geršl Josef a Marie 4, 71, 71
45 Machů Jan a Bohumila 6, 25, 13
46 Hrbáček František a Marie 19, 50,84
47 Pazdírek Jan a Štěpánka 16, 96, 20
48 Knolová Marie 3, 77, 79
49 Parolek František a Růžena 64, 62
50 Macháček Josef a Anežka 1, 00
51 Grulich Josef a Helena 11, 13, 11
52 Sekanina Jan a Celestýna 11, 23, 22
53 Dvořáček Emil 4, 78, 98
54 Sýkora Rudolf a Cecilie 52, 75
55 Martinek Adolf s Anna 13, 86, 81
56 Bombera Miroslav a Staša 7, 64, 15
57 Šimek Josef a Ludmila 4, 40, 20
58 Šimek Josef a Marie 11, 66, 48
59 Laštůvka Albert a Emilie 13, 80, 05
60 Bátěk Jan a Ludmila 13, 74, 22
61 Kobelka Jan a Růžena 13, 48, 22
62 Lebiš Bohumil a Marie 12, 28, 84
63 Havlén Rostislav a Štěpánka 76, 45
64 Ošťadnický Štěpán a Božena 13, 06, 29
65 Smítal Emil a Filomena 13, 78, 97
66 Šorma Štěpán a Božena 18, 86
67 Smrž Josef a Marie 7, 07, 44
68 Ondříček František a Božena 15, 18, 75
69 Šorma Rudolf a Františka 24, 66
70 Mlčoch Josef a Marie 1, 92, 06
72 Mazourek Ludvík a Emilie 5, 59, 86
73 Bureš Ladislav a Anna 24, 33
74 Stupka Alois a Anna 13, 31, 79
75 Červinek Karel a Antonie 88, 69
76 Abrahám Josef a Emilie 3, 05, 10
77 Parolek František a Alžběta 5, 05, 92
78 likvidováno a rozděleno 8, 11, 13
80 Smékal František a Anna 3 , 48, 78
81 Schindler Zdeněk a Vilma 13, 65
82 Otevřel Boh. A Marie 53, 00
84 Přikryl František a Julie 12, 41, 53
85 Cihelna 10, 44, 26
86 Halm Martin 21, 01
87 Fréhar Blažej a Marie 2, 93, 42
88 Jurka Boh. A Hedvika 91, 98
90 Sedlář Josef a Cecilie 11, 41
91 Kulturní dům 21, 03
92 Foret Jan a Štěpánka 6, 41, 78
93 Dobeš František a Štěpánka 91, 84
94 Chalupa Jaroslav a Ludmila 1, 09, 59
95 Hubáček František a Karolína 2, 04, 58
96 Kryštof Josef a Filipa 5, 35, 67
97 Draška Silvestr a Marie 21, 13
98 Najbr František a Anežka 7, 44, 50
99 Spurný Josef a Emilie 79, 39
100 Kadlec Josef a Ludmila 6, 54, 67
101 Svaz brannosti 7, 44, 50
102 Konečný František a Marie 2, 62, 18
103 Novotný Oldřich a Anna 3, 88, 00
104 Kolář Josef a Anna 5, 24, 85
105 Rajtr Antonín a Anna 1, 45 ,21
107 Drápal František a Julie 5, 54, 18
108 Ševčík Josef a Hedvika 4, 07, 00
109 Vágner Josef a Anna 7, 64, 32
111 Šmíd František a Marie 97, 59
112 Antl František a Marie 2, 03, 29
113 Zemánek Ladislav a Marie 3, 80, 75
114 Neuman František a Marie 12, 93, 06
115 Weber Josef a Anna 1, 14, 21
122 Langr Josef a Hedvika 1, 92, 25
123 Andrlík Josef a Marie 1, 63, 40
124 Zapletal Konrád a Anna 24, 52
125 Fiala Antonín a Kateřina 26, 28
126 Schön Theodor a Anežka 38, 65
127 Druna 14, 34
128 Vystavěl Jan a Josefa 56, 09
129 Vystavěk Josef a Bohumila 83, 24
130 Huňka Augustin a Marie 46, 27
131 Orálek Josef a Anna 61, 67
132 Švecová Marie 48, 20
133 Melka Ludvík a Františka 59, 06
117 Lexa Ladislav a Růžena 58, 64
Vojenská správa 4, 36, 33
Správa st.lesů 31, 93, 67
Nár.pozemkový fond 2, 30, 70
Veř.statek MNV 12, 28, 45
Obec Linhartice lesy a 43, 25, 53
Půda k zalesnění 19, 92, 11

Školní rok 1947/48 byl zahájen dne 1.září 1947 . K tomuto dni bylo ve škole zapsáno 69 žáků , z toho 38 hochů .
Dnem 1.září 1947 byla přeložena učitelka Stanislava Bímová na měšťanskou školu v Horním Štěpánově . Téhož dne nastoupila do zdejší školy učitelka Vlasta Hofmanová , která sem byla přeložena z Kladek .
Dne 3.února 1948 se konal ve 20 hodin v obecné škole kulturní večer . Účinkovali řed. Hudební školy z Mor.Třebové Josef Jochec (pianino) a řed.měšťanské školy v Třebářově Bohumil Mimra (housle) . program uváděl okr.knihov.inspektor A.Bieberle .
Dne 6.března vzpomnělo občanstvo Linhartice památky presidenta Osvoboditele Tomáše Garyka Masaryka . Slavnost připravil na podnět hasičského sboru říd.uč. Jaroslav Kotal , který nacvičil s mládeží vhodný program . Slavnost byla ukončena proslovem předsedy rod.sdružení.
Občané se zúčastnili 1.května májových oslav v Mor.Třebové . Kráčeli v semknutém útvaru za alegorickým vozem , který zhotovil za pomoci některých občanů říd.uč.Jaroslav Kotal .
Když dne 7.června 1948 abdikoval ze svého úřadu president Dr.Edvard Beneš , byl dne 14.června zvolen novým presidentem Klement Gottwald. Zdejší místní národní výbor zaslal nově zvolenému presidentovi Klementu Gottwaldovi blahopřání ke zvolení a tak obdržel z Kanceláře presidenta republiky poděkování za blahopřání.
Dne 21.prosince 1948 měly děti mateřské školy samostatnou besídku pro občany . Program byl vyplněn četnými recitacemi , zpěvy, tanečky a dramatizacemi.

Činnost Sboru dobrovolných hasičů byla bohatá .
Dne 1.2.1948 se konala za řízení starosty sboru Aloise Kozlovského valná hromada . Podle zprávy pokladníka činil za rok 1947 příjem 21.294,90 Kčs
vydání 17.973,- Kčs
Za OHJ byl na schůzi přítomen br. Kolínek z Mor.Třebové . Na Valné hromadě byli zvoleni tito funkcionáři :
Starostou : Emil Smítal čp. 65
Místostarostou : Ladislav Lexa čp. 91
Velitelem : Josef Orálek čp.10
I.zást. : Albert Laštůvka čp. 59
II.náměst. : Josef Orálek čp.131
Jednatelem : Theodor Schön čp.126
Vzdělavatelem : Bohumír Jurka čp.88
Pokladníkem : Bohumil Lebiš čp.62
Zbrojmistrem : Ladislav Lexa čp.91
Strojmistrem . Jaroslav Pazdírek čp.47
Trubači : František Najbr čp.96
František Ondříček čp. 68
Ve sboru však došlo k některým neshodám .
Dne 25.února 1948 byl ze sboru vyloučen Alois Kozlovský . pro vyloučení hlasovalo všech přítomných 11 členů sboru.
Protože se členové sboru nedostavili dne 4.4.1948 dopoledne na požární cvičení , vzdali se někteří funkcionáři svých funkcí . Dne 23.5.1948 se konala mimořádná valná hromada za účasti 16 členů a 3 delegátů.

Zvoleni byli :
Starostou : Ludvík Melka čp.133
Velitelem : Josef Orálek čp.131
I.zást.velitele Štěpán Šorma čp.66
II.zást.velitele Bohumil Lebiš čp.62
Pokladníkem : František Svoboda čp.23
Zbrojmistrem : Josef Eyer čp. 1
Revizorem účtů : Karel Kolář čp.42
Matrikářem : Ludvík Melka čp.133
Vzdělavatelem : Jaroslav Kotal čp.116
Jednatelem : Theodor Schön čp. 126

Družstvo SDH v Linharticích se s úspěchem zúčastnilo soutěže na okrskovém cvičení v Udánkách a školního cvičení ve Velkých Opatovicích.
Sbor dobr.hasičů se podstatně zúčastňoval na kulturním dění v obci. Dne 3.ledna 1948 konal ples Na střelnici . Hrála hudba p. Otcovského .
Dne 9.února 1948 pořádal ostatkovou zábavu v hostinci u L.Lexy . V tutéž dobu pořádala ostatkovou zábavu v hostinci u Parolků strana nár.soc.
Podle zprávy pokladníka vybral SDH 1. den 7.975,- Kčs a 2. den 1.460,- Kčs
Čistý výnos činil 3.720,-Kčs
Dne 7.3.1948 byl SDH pořadatelem veřejné oslavy narozenin T.G.Masaryka . Slavnost skončila zapálením vatry v 19 hod.
Na schůzi dne 9.4. vzpomněl vzdělavatel několika slovy zesnulého ministra Jana Masaryka . Při každé schůzi konal krátké školení .
Dne 14.8.1948 konal SDH taneční zábavu Na střelnici .
Příjem ze zábavy činil 8.639,-Kčs
Výdaje 4.073,90 Kčs
Čistý výnos 4.556,90 Kč
Dne 12.9.1948 konal SDH společně s JSČZ dožínkovou zábavu Na střelnici .
Příjem ze zábavy 8.344,- Kčs
Vydání 6.429,40 Kčs
Čistý výnos 1.915,40 Kčs byl JSČZ ponechán sboru DH .
SDH konal taneční zábavu 13.11.1948
Příjem 6.470,- Kčs
Vydání 4.220,60 Kčs
Na silvestrovské zábavě dne 31.12.1948 bylo vybráno 5.383,- Kč
Vydáno 3.543,70 Kč


Příjmy a výdaje v roce 1948 SDH byly následující :
Na řádném rozpočtu :
Příjmy :
Příspěvek SDH (sbírka po občanech) 2.525,- Kčs
Příspěvek MNV 20.966,- Kčs
Úroky z vkladů 11,40 Kčs
Různé příjmy (výtěžky ze zábav) 17.534,20 Kčs
Řádné příjmy celkem 41.036,60 Kčs
Vydání celkem 33.016,10 Kčs
Konečná pokladní hotovost 8.020,50 Kč
Na mimořádném rozpočtu
Příjem od MNV (za prodanou stříkačku do Chrudichrom ) 32.000,- Kčs
Od MNV na mimořádný rozpočet 20.766,- Kčs
Celkem příjmy na mimořádný rozpočet 52.766,- Kčs

Z příjmů na mimořádný rozpočet byly vytvořeny dva účelové fondy . Po převedení výtěžků a kateřinské a silvestrovské zábavy a úroků z vkladních knížek činil fond na zakoupení hasičského auta obnos 43.741,10 Kčs
A fond na zakoupení vycházkových obleků 12.003,10 Kč
V roce 1948 měla TJ Sokol v Linharticích 32 členů , 19 členek , 15 dorostenců , 13 dorostenek , 17 žák a 18 žákyň.
V roce 1948 sepsal člen MNV K.Červinek pro vybírání obecních poplatků z místností seznam obytných místností v Linharticích.


Populace v roce 1948
V roce 1948 se narodily Linhartickým občanům tyto děti :

Jméno dítěte - Datum narození - Jméno otce - Bydliště (čp.) - Poznámka
1) Josef Klčo - 25.1.1948 Rudolf Klčo - 31
2) Pavel Šorma - 31.1.1948 Štěpán Šorma - 66
3) Marie Grulichová - 23.2.1948 Antonín Grulich - 51
4) František Khyr - 1.3.1948 František Khyr - 27
5) Helena Danielová - 3.4.1948 Ed.Malík+Hel.Danielová - 117 - cik.nár.
6) Marie Drápalova - 11.5.1948 Julie Drápalová - 107 - + 13.5.1948
7) Anna Hýblová - 27.6.1948 Libor Hýbl - 30
8) Alena Šormová - 16.7.1948 Rudolf Šorma - 69
9) Anna Kuželová - 23.8.1948 František Kužel - 3
10)Marie Lexová - 6.9.1948 Ladislav Lexa - 117
11)Zdeněk Dvořák - 21.9.1948 Josef Dvořák - 17
12)Vlasta Antlová - 26.10.1948 František Antl - 112
13)Miloslava Dragonová - 26.10.1948 Josef Dragon - 11
14)Nekřtěné děvče - 30.10.1948 Ladislav Zemánek - 113 - +1.11.1948
15)Jiří Abrahám - 3.12.1948 Josef Abrahám - 12
16)Eva Fialová - 22.12.1948 - Antonín Fiala 124 - + 14.9.1949
17)Jan Smítal - 27.12.1948 - Emil Smítal 65

V roce 1948 zemřely tyto dospělé osoby :
Dne 18.11.1948 zemřela Terezie Korčáková , nar. 15.6.1987 nár.české , bytem v Linharticích čp.67 . příčina úmrtí-stáří. Pohřeb se konal 18.11.1948 v Moravské Třebové.

Erb obce Linhartice

Kontaktujte nás:

  Obecní úřad Linhartice

Linhartice 134, Linhartice, 57101
IČ: 00276936

  Pevná linka OÚ Linhartice:

+420 461 316 860

  Mobil starosta obce:

+420 724 183 845

  Email:

obec.linhartice@worldonline.cz

  Datová stránka:

c3ub26g

Nejnovější články

18. červen 2018
21. červen 2016
17. kvě 2016
17. kvě 2016
17. kvě 2016